Dotace NZÚ na tepelná čerpadla

 • Dotace je poskytována v rámci programu Nová zelená úsporám, který vypisuje Státní fond životního prostředí.
 • O dotaci může žádat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti.
 • Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na rodinných domech na území České republiky.
 • Výše dotace v rámci programu C.1 na tepelné čerpadlo s přípravou teplé činí 100 000 Kč.
 • Výše dotace v rámci programu C.1 na tepelné čerpadlo činí 80 000 Kč.
 • Příjem žádostí je od 1.10.2021.
 • Podpora je poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů.
 • O dotaci lze žádat zpětně až 12 měsíců od ukončení.

Kdo může o dotace NZÚ na tepelná čerpadla žádat

 • Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu).
 • V případě trvale obývaného rekreačního objektu je nutné doložit trvalý pobyt minimálně 24 měsíců.
 • Nejsou podporovány výměny zdrojů ve stavbách, na jejichž výstavbu byla poskytnuta dotace v oblasti podpory B.

Na co lze dotace NZÚ na tepelná čerpadla čerpat

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění v rodinném domě, popř. vymezené bytové jednotce v rodinném domě s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny:

 • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj,
 • kotlů na topné oleje,
 • na výměnu lokálních topidel,
 • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.
Typ zdroje tepla Rodinný dům (Kč) Bytový dům (Kč / b.j.)
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody 100 000 -------- 
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80 000 30 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 18 000

Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti

 • Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – jedná se o jakýkoliv dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti. Účet, který žadatel v AIS SFŽP ČR označí jako dotační, bude účtem, na který Fond proplatí podporu.
 • Souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti – pouze v případě, že objekt, na který se žádá o podporu, je ve spoluvlastnictví více osob. Lze použít formulář souhlasného prohlášení, který je k dispozici na webových stránkách programu.
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění – předkládá se pouze v případě podpory na výměnu nevyhovujícího spalovacího zdroje v podoblasti podpory C.1.
 • Fotodokumentace stávajícího zdroje (viditelné napojení na otopnou soustavu a v případě spalovacích zdrojů také na komínové těleso) – předkládá se pouze v případě podpory na výměnu zdroje v podoblasti podpory C.1.
 • Dokumenty prokazující, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení včetně prokázání trvalého pobytu nejméně 2 roky před podáním žádosti – pouze v případě, že je dotčená nemovitost v katastru nemovitostí zapsána jako stavba pro rodinnou rekreaci.
 • Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče – předkládá se pouze u památkově chráněných budov.
 • Doklad o schválení stavebního záměru příslušným orgánem ochrany přírody – předkládá se pouze v případě, že se budova nachází ve zvláště chráněném území a není vyloučen její významný vliv na toto zvláště chráněné území.

Po provedení je potřeba předložit

 • Zprávu o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu – předkládá se pouze pro oblasti podpory C.1, C.2 a C.3. Závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. V případě obnovitelných zdrojů energie musí být doklad vystaven oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a v případě tepelných čerpadel bez hermeticky uzavřeného chladicího okruhu také dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006.
 • Fotodokumentaci nového zdroje energie – předkládá se pouze pro oblasti podpory C.1, C.2 a C.3.
 • Potvrzení o ekologické likvidaci původního nevyhovujícího zdroje tepla – předkládá se pouze pro oblasti podpory C.1 s výjimkou případů původního elektrického vytápění.
 • Daňové a účetní doklady za realizaci podporovaných opatření – doklady (např. faktury včetně zálohových a příloh, smlouvy apod.) musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka rodinného domu, který je předmětem žádosti o podporu, a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci dodavatele a opatření, ke kterému se vztahují.
 • Potvrzení o úhradě – pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví, nikoliv však pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě), pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad.

Bonusy

Kombinační bonus

 • Čím více opatření budete na svém domě provádět, tím většího zvýhodnění dosáhnete.
 • Fotovoltaika na střechu + dobíjecí stanice + tepelné čerpadlo = 20 000 Kč bonus.
 • Podpora na projektovou dokumentaci se do bonusu nepočítá.
 • Bonus se nezapočítá, pokud jste výše podpory v související podoblasti podpory nedosáhla minimálně 20 000 Kč.

Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Za každé podporované opatření, tzn. podoblast podpory, s výjimkou první, a podpory na projektovou podporu se bonus zvyšuje o 10 000 Kč. Bonus se neposkytuje, pokud výše podpory v související podoblasti podpory nedosáhla minimálně 20 000 Kč.

Bonus pro strukturálně postižené kraje

Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %. V případech, kdy je pro vybranou podoblast omezena i maximální výše podpory na opatření, zvyšuje se tento limit také o 10 %. Bonus se nevztahuje na ostatní dotační bonusy.

Chci odbornou konzultaci a nabídku na míru

Zajímá mě

Jakým způsobem vytápíte dům?

Původní zdroj ovlivňuje stávající podobu kotelny i možnost získat dotaci a její výši. Proto jej potřebujeme znát.

Čím doma topíte?

Většina domů má teplovodní vytápění a rozvody vedené v radiátorech, nebo v podlaze.

Bude se tepelné čerpadlo starat o ohřev teplé vody do bojleru?

Pro kolik osob bude teplné čerpadlo ohřívat teplou vodu?

Počet osob trvale žijících v domácnosti má vliv na spotřebu teplé vody a potřebný objem zásobníku.

Znáte tepelnou ztrátu domu?

Tepelná ztráta domu je hlavním údajem pro správné nadimenzování tepelného čerpadla. Pokud tento údaj neznáte, nevadí, upřesníme ho následujícími otázkami. Údaj o tepelné ztrátě naleznete v projektové dokumentaci, nebo v energetickém štítku nemovitosti.

kWh

Jaká je podlahová plocha vytápěných místností?

Celková plocha ovlivňuje množství energie potřebné k vytápění i k provozu dalších zařízení. Jednouchý výpočet podlahové plochy je půdorys Vašeho domu krát počet pater. Například dům má rozměry 10 x 8 metrů a má patro, 10 x 8 x 2 = 160 metrů.

Jaká je míra zateplení domu?

Na základě tohoto údaje jsme schopni odhadnout tepelnou ztrátu vaší nemovitosti.

Máte zájem o vyřízení dotace?

Dotaci Vám zařídíme. Zjistíme, zda lze o dotaci žádat a pokud ano, zajistíme veškerou administraci.

Máte zájem o vypracování nabídky na fotovoltaickou elektrárnu?

Pokud zvažujete pořízení domácí elektrárny, vypracujeme vám nabídku. Zajistíme, aby vše správně fungovalo.

Jaké tepelné čerpadlo Vás zajímá?

Preferujete konkrétní technologii? Na tepelná čerpadla se specializujeme a máme v nabídce různá řešení, pomůžeme vám zvolit to nejefektivnější pro Vás.

Rádi byste nám položili otázku? Teď je ta správná chvíle

Pokud máte konkrétní otázku, nebo chcete zpřesnit vaše zadání, napište nám vaše podněty zde:

Kontaktní údaje

Vyplňte své telefonní číslo ve formátu 777 123 456
Vyplňte správně svou e-mailovou adresu prosím
Vyplňte PSČ ve formátu 123 45

Znáte svou roční spotřebu elektřiny?

Spotřeba elektřiny vaší domácnosti je klíčovým parametrem pro správný návrh velikosti fotovoltaické elektrárny a odhad dosažitelných úspor. Snadno ji naleznete ve svém vyúčtování za uplynulé období. Pokud ji neznáte, zadejte prosím podlahovou plochu vašeho domu.

Pokud Vaši spotřebu energie neznáte, pokusíme se ji odhadnout. Přejděte prosím na další krok.

Vyplňte prosím roční spotřebu elektřiny

Běžná spotřeba rodinného domu je cca 4 — 10 MWh za rok ( 1 000 kWh = 1 MWh).

MWh

Jaká je podlahová plocha vytápěných místností?

Celková plocha ovlivňuje množství energie potřebné k vytápění i k provozu dalších zařízení. Jednouchý výpočet podlahové plochy je půdorys Vašeho domu krát počet pater. Například dům má rozměry 10 x 8 metrů a má patro, 10 x 8 x 2 = 160 metrů.

Jaká je míra zateplení domu?

Na základě tohoto údaje jsme schopni odhadnout tepelnou ztrátu vaší nemovitosti.

Jakým způsobem vytápíte dům?

Energie na vytápění představuje až 70 % energie spotřebované v domácnosti, a proto je důležité vědět, jestli se elektřinou vytápí, nebo ne.

Jakým způsobem ohříváte teplou vodu?

Ohřev teplé vody představuje až 20 % spotřeby energie v domácnosti, proto je nutné to zohlednit v návrhu fotovoltaické elektrárny.

Pro kolik osob bude teplné čerpadlo ohřívat teplou vodu?

Počet osob trvale žijících v domácnosti má vliv na spotřebu teplé vody a potřebný objem zásobníku.

Máte klimatizaci, saunu nebo bazén?

Typické energeticky náročné spotřebiče v domácnosti ovlivní velikost navrhované fotovoltaické elektrárny.

Rádi byste nám položili otázku? Teď je ta správná chvíle

Pokud máte konkrétní otázku, nebo chcete zpřesnit vaše zadání, napište nám vaše podněty zde:

Kontaktní údaje

Adresa objektu, kde zamýšlíte instalaci FVE, je pro nás důležitá vzhledem k posouzení velikosti střechy a její způsobilosti pro instalaci, např. sklon, orientace.

Vyplňte své telefonní číslo ve formátu 777 123 456
Vyplňte správně svou e-mailovou adresu prosím
Vyplňte PSČ ve formátu 123 45

A jsme na konci!

Děkujema za Vaší důvěru, brzo Vás budeme kontaktovat ohledně sjednání schůzky.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.