Dotace NZÚ na fotovoltaické systémy (FVE)

 • Dotace je poskytována v rámci programu Nová zelená úsporám, který vypisuje Státní fond životního prostředí.
 • Maximální výše dotace na FVE v rámci programu C.3 činí 200 000 Kč.
 • Dále můžete získat 5 000 Kč na vypracování projektu v rámci oblasti E.
 • Lze čerpat i dotaci na dobíjecí stanici (wallbox) v rámci programu ekomobilita D.4, ta činí 30 000 Kč.
 • NZÚ motivuje k více souběžným úpravám zároveň, z toho důvodu existují tzv. kombinační bonusy. Takto lze získat dalších 10 000 Kč za každé další souběžně podané opatření. Například: dobíjecí stanice + FVE = 10 000 Kč. Proto celková výše dotace může činit až 245 000 Kč.

Kdo může o dotace NZÚ na fotovoltaické systémy (FVE) žádat

O dotaci může žádat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti.Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na rodinných domech na území České republiky.

Na co lze dotaci čerpat

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v obytných částech budovy nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena.

Systémy bez propojení s distribuční soustavou jsou podporovány pouze v případech, kdy rodinný dům není připojen k distribuční soustavě, popř. z technických důvodů provozovatel distribuční soustavy připojení FV systému nepovolil.

Výše podpory pro podoblast C.3

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně však 200 000 Kč na jeden RD. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka.

Instalované části systému FVE Výše podpory v Kč
Minimální instalace o výkonu 2 kWp 40 000
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60 000
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím TČ 100 000
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000

Podmínky pro podoblast C.3

 • Maximální podporovaný výkon systému (instalovaný výkon FV modulů) je 10 kWp.
 • Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů.
 • Systém musí být vybaven:
  • v případě systémů bez podpory akumulace měničem s Euro účinností min. 95 % (Euro účinnost dle ČSN EN 50530)
  • v případě systémů s podporou akumulace
   • hybridním měničem s Euro účinností min. 95 % nebo
   • složených z více komponent11, solárními měniči s Euro účinností min. 95 %, ostatní typy měničů (včetně baterie/AC) s maximální účinností min. 95 %, popř. EURO účinností min. 92 %
 • Systém musí být vybaven sledovačem bodu maximálního výkonu (MPPT).
 • Navrhované měniče výstupem připojené k el. síti musí vyhovovat požadavkům Nařízení Komise (EU) 2016/631
 • Měnič podporovaný jako hybridní musí být vybaven současně fotovoltaickým a bateriovým vstupem a umožňovat ostrovní provoz
 • Minimální účinnost (vztažena k celkové ploše fotovoltaického modulu) při standardních testovacích podmínkách STC12 je:
  • 18 % pro panely a moduly složené z monokrystalických a polykrystalických článků,
  • 12 % pro panely a moduly složené z tenkovrstvých amorfních článků, -
  • bez požadavku pro fotovoltaické střešní krytiny, fasádní a okenní systémy a jiné než plošné kolektory (např. trubicové)
 • Pro účely porovnání s podmínkami programu je uvažována jmenovitá kapacita baterií deklarovaná výrobcem
 • Systém musí být umístěn na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezoval růst vegetace a její údržbu.
 • Pro získání podpory na systém s efektivním využitím tepelného čerpadla musí být splněny následující podmínky:
  • tepelné čerpadlo spolupracující s FVE musí být využíváno jako hlavní zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody a musí umožňovat řízení výkonu.
  • v systému musí být instalována akumulační nádrž o celkovém objemu min. 400 litrů pro ohřev teplé vody a vytápění, popř. mohou být použity samostatné nádrže, přímo ohřívané tepelným čerpadlem. V případě nízkoteplotních systémů vytápění s vlastní akumulací tepla (podlahové a stěnové vytápění) není požadována instalace akumulační nádrže na topnou vodu.
  • regulační systém musí monitorovat aktuální hodnoty a směry proudů v místě přívodu elektrického proudu do objektu a přizpůsobovat výkon tepelného čerpadla.
  • podporu nelze poskytnout, pokud byla nebo je poskytována podpora na výměnu zdroje (podoblast C.1) za jiný typ než teplené čerpadlo a k podpoře TČ-FV.

Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti

 • Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – jedná se o jakýkoliv dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti. Účet, který žadatel v AIS SFŽP ČR označí jako dotační, bude účtem, na který Fond proplatí podporu.
 • Souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti – pouze v případě, že objekt, na který se žádá o podporu, je ve spoluvlastnictví více osob. Lze použít formulář souhlasného prohlášení, který je k dispozici na webových stránkách programu.
 • Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče – předkládá se pouze u památkově chráněných budov.
 • Doklad o schválení stavebního záměru příslušným orgánem ochrany přírody – předkládá se pouze v případě, že se budova nachází ve zvláště chráněném území a není vyloučen její významný vliv na toto zvláště chráněné území.

Po provedení je potřeba předložit

 • Zprávu o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu – předkládá se pouze pro oblasti podpory C.1, C.2 a C.3. Závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. V případě obnovitelných zdrojů energie musí být doklad vystaven oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a v případě tepelných čerpadel bez hermeticky uzavřeného chladicího okruhu také dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006.
 • Fotodokumentaci nového zdroje energie – předkládá se pouze pro oblasti podpory C.1, C.2 a C.3,
 • Daňové a účetní doklady za realizaci podporovaných opatření – doklady (např. faktury včetně zálohových a příloh, smlouvy apod.) musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka rodinného domu, který je předmětem žádosti o podporu, a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci dodavatele a opatření, ke kterému se vztahují.
 • Potvrzení o úhradě – pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví, nikoliv však pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě), pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad.
 • Revizní zpráva nebo předávací protokol k instalované nabíjecí stanici pro elektromobily.

EKOMOBILITA

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz. Výše podpory pro podoblast D.4 je stanovena na 30 000 Kč.

Podmínky pro podoblast Ekomobilita (D.4)

 • a) Podporovány jsou maximálně dva dobíjecí body na rodinný dům.
 • b) Podporu lze využít také v kombinaci s podporou na výstavbu nebo nákup nového domu.
 • c) Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které jsou schopné zajistit řízení výkonu nabíjení dle aktuálního stavu sítě, aktuální spotřeby elektřiny a rezervovaného příkonu v daném rodinném domě (popř. odběrném místě) a koordinaci výkonu dobíjení s dalšími dobíjecími místy ve stejném domě tak, aby nedocházelo k překročení celkového sjednaného příkonu. Návrh instalace by měl minimalizovat požadavky na posilování distribuční sítě na hladině nízkého napětí.
 • d) Dobíjecí stanice, její příslušenství a elektroinstalace musí být navrženy a provedeny dle platných norem (včetně plnění požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu a vyzařovaný výkon s ohledem na zdraví osob a jiná zařízení).
 • e) Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popřípadě uvnitř tohoto domu.
 • f) Podporované dobíjecí stanice mohou běžně využívat pouze vlastníci rodinných domů a nesmí být využívány veřejností a komerčně provozovány.
 • g) Vedení elektrických rozvodů, poloha dobíjecí stanice a případná současná i plánovaná výsadba stromů musí být umísťována ve vzájemném souladu.

Bonusy

Kombinační bonus

 • Čím více opatření budete na svém domě provádět, tím většího zvýhodnění dosáhnete.
 • Fotovoltaika na střechu + dobíjecí stanice + tepelné čerpadlo = 20 000 Kč bonus.
 • Podpora na projektovou dokumentaci se do bonusu nepočítá.
 • Bonus se nezapočítá, pokud jste výše podpory v související podoblasti podpory nedosáhla minimálně 20 000 Kč.
 • Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Za každé podporované opatření, tzn. podoblast podpory, s výjimkou první, a podpory na projektovou podporu se bonus zvyšuje o 10 000 Kč. Bonus se neposkytuje, pokud výše podpory v související podoblasti podpory nedosáhla minimálně 20 000 Kč.

Bonus pro strukturálně postižené kraje

Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %. V případech, kdy je pro vybranou podoblast omezena i maximální výše podpory na opatření, zvyšuje se tento limit také o 10 %. Bonus se nevztahuje na ostatní dotační bonusy.

Chci odbornou konzultaci a nabídku na míru

Zajímá mě

Jakým způsobem vytápíte dům?

Původní zdroj ovlivňuje stávající podobu kotelny i možnost získat dotaci a její výši. Proto jej potřebujeme znát.

Čím doma topíte?

Většina domů má teplovodní vytápění a rozvody vedené v radiátorech, nebo v podlaze.

Bude se tepelné čerpadlo starat o ohřev teplé vody do bojleru?

Pro kolik osob bude teplné čerpadlo ohřívat teplou vodu?

Počet osob trvale žijících v domácnosti má vliv na spotřebu teplé vody a potřebný objem zásobníku.

Znáte tepelnou ztrátu domu?

Tepelná ztráta domu je hlavním údajem pro správné nadimenzování tepelného čerpadla. Pokud tento údaj neznáte, nevadí, upřesníme ho následujícími otázkami. Údaj o tepelné ztrátě naleznete v projektové dokumentaci, nebo v energetickém štítku nemovitosti.

kWh

Jaká je podlahová plocha vytápěných místností?

Celková plocha ovlivňuje množství energie potřebné k vytápění i k provozu dalších zařízení. Jednouchý výpočet podlahové plochy je půdorys Vašeho domu krát počet pater. Například dům má rozměry 10 x 8 metrů a má patro, 10 x 8 x 2 = 160 metrů.

Jaká je míra zateplení domu?

Na základě tohoto údaje jsme schopni odhadnout tepelnou ztrátu vaší nemovitosti.

Máte zájem o vyřízení dotace?

Dotaci Vám zařídíme. Zjistíme, zda lze o dotaci žádat a pokud ano, zajistíme veškerou administraci.

Máte zájem o vypracování nabídky na fotovoltaickou elektrárnu?

Pokud zvažujete pořízení domácí elektrárny, vypracujeme vám nabídku. Zajistíme, aby vše správně fungovalo.

Jaké tepelné čerpadlo Vás zajímá?

Preferujete konkrétní technologii? Na tepelná čerpadla se specializujeme a máme v nabídce různá řešení, pomůžeme vám zvolit to nejefektivnější pro Vás.

Rádi byste nám položili otázku? Teď je ta správná chvíle

Pokud máte konkrétní otázku, nebo chcete zpřesnit vaše zadání, napište nám vaše podněty zde:

Kontaktní údaje

Vyplňte své telefonní číslo ve formátu 777 123 456
Vyplňte správně svou e-mailovou adresu prosím
Vyplňte PSČ ve formátu 123 45

Znáte svou roční spotřebu elektřiny?

Spotřeba elektřiny vaší domácnosti je klíčovým parametrem pro správný návrh velikosti fotovoltaické elektrárny a odhad dosažitelných úspor. Snadno ji naleznete ve svém vyúčtování za uplynulé období. Pokud ji neznáte, zadejte prosím podlahovou plochu vašeho domu.

Pokud Vaši spotřebu energie neznáte, pokusíme se ji odhadnout. Přejděte prosím na další krok.

Vyplňte prosím roční spotřebu elektřiny

Běžná spotřeba rodinného domu je cca 4 — 10 MWh za rok ( 1 000 kWh = 1 MWh).

MWh

Jaká je podlahová plocha vytápěných místností?

Celková plocha ovlivňuje množství energie potřebné k vytápění i k provozu dalších zařízení. Jednouchý výpočet podlahové plochy je půdorys Vašeho domu krát počet pater. Například dům má rozměry 10 x 8 metrů a má patro, 10 x 8 x 2 = 160 metrů.

Jaká je míra zateplení domu?

Na základě tohoto údaje jsme schopni odhadnout tepelnou ztrátu vaší nemovitosti.

Jakým způsobem vytápíte dům?

Energie na vytápění představuje až 70 % energie spotřebované v domácnosti, a proto je důležité vědět, jestli se elektřinou vytápí, nebo ne.

Jakým způsobem ohříváte teplou vodu?

Ohřev teplé vody představuje až 20 % spotřeby energie v domácnosti, proto je nutné to zohlednit v návrhu fotovoltaické elektrárny.

Pro kolik osob bude teplné čerpadlo ohřívat teplou vodu?

Počet osob trvale žijících v domácnosti má vliv na spotřebu teplé vody a potřebný objem zásobníku.

Máte klimatizaci, saunu nebo bazén?

Typické energeticky náročné spotřebiče v domácnosti ovlivní velikost navrhované fotovoltaické elektrárny.

Rádi byste nám položili otázku? Teď je ta správná chvíle

Pokud máte konkrétní otázku, nebo chcete zpřesnit vaše zadání, napište nám vaše podněty zde:

Kontaktní údaje

Adresa objektu, kde zamýšlíte instalaci FVE, je pro nás důležitá vzhledem k posouzení velikosti střechy a její způsobilosti pro instalaci, např. sklon, orientace.

Vyplňte své telefonní číslo ve formátu 777 123 456
Vyplňte správně svou e-mailovou adresu prosím
Vyplňte PSČ ve formátu 123 45

A jsme na konci!

Děkujema za Vaší důvěru, brzo Vás budeme kontaktovat ohledně sjednání schůzky.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.